Lovisanejdens svenska pensionärer

Föreningens stadgar

 

LOVISANEJDENS SVENSKA PENSIONÄRER

S T A D G A R 1 (4)


1 §
Namn och hemort

Föreningens namn är LOVISANEJDENS SVENSKA PENSIONÄRER r.f.
dess hemort är LOVISA


Föreningens ändamål

Föreningens uppgift är att verksamt arbeta för sina medlemmars trivsel och
tillvarata och befrämja deras allmänna och gemensamma intressen.


Föreningens verksamhetsformer

Sin uppgift förverkligar föreningen genom att

1. bedriva informationsverksamhet bland sina medlemmar beträffande pensioner, skattelindringar samt förmåner, som beviljas pensionärer
av stat, kommun, organisation eller bolag,
2. ordna kurser; föredragstillfällen, filmföreställningar, exkursioner,
teaterbesök, gruppresor, informationstillfällen och möteskvällar,
3. verka som förbindelselänk medlemmarna emellan.


Medlemmar,

Till föreningen kan såsom ordinarie medlem ansluta sig varje välfrejdad person, som uppnått pensionsålder eller åtnjuter pension.

Rättsgiltigt samfund och personer, som inte åtnjuter pension kan ansluta sig till föreningen som understödande medlemmar.

Till hedersordförande och hedersmedlem kan styrelsen för föreningsmötet föreslå person, som gjort sig särskilt förtjänt i arbetet för föreningen.
Hedersordförande och hedersmedlemmen erlägger ingen medlemsavgift, men är i övrigt jämställd med övriga medlemmar. (Erhållna rättigheter bevaras).Språk

Föreningens språk är svenska.


Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som väljes vid höstmötet. Styrelsen består av ordförande jämte minst sex (6) och högst åtta (8) medlemmar. Ordföranden väljes för ett (1) år och styrelsemedlemmarna för två (2) år i sänder dock så att hälften (½) av styrelseposterna årligen är underkastade val. De, som är i tur att avgå första gången avgörs genom lottning.

Styrelsemedlemmarnas verksamhetsperiod är två kalenderår.

Styrelsen väljer inom sig en viceordförande, sekreterare och kassör, antar övriga nödiga funktionärer samt tillsätter erforderliga kommittéer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller vid förfall för honom, viceordförande, då dessa finner styrelsemöte nödvändigt eller då minst två styrelsemedlemmar kräver det.

Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar, ordförande eller viceordförande inberäknad är närvarande. Ärenden avgörs med enkel röstövervikt. Då rösterna faller lika avgör ordförandens åsikt, vid val likväl lotten.


Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av ordföranden och viceordföranden tillsammans eller någondera tillsammans med sekreteraren eller kassören.


Föreningens möten

Föreningens beslutande organ är dess möten. Föreningen sammanträder till två ordinarie möten, vars plats och tid fastställes av styrelsen. Höstmötet bör hållas före utgången av november om hösten och vårmötet före utgången av mars månad.

Extra möte hålles då styrelsen finner anledning därtill föreligga eller då minst en tiondel (1/10) av medlemmarna skriftligen kräver detta av styrelsen för behandling av angivet ärende. Möte bör hållas inom 30 dagar räknat från den tidpunkt då sådant anspråk har framförts.
Vid föreningens möten har varje medlem en röst, oberoende av medlemsavgiftens storlek. Understödande medlem äger yttrande- men inte rösträtt.

Beslut fattas med enkel röstövervikt, om inte annat bestämmes i dessa stadgar. Faller rösterna lika avgörs val av lotten, men i övriga ärenden blir ordförandens åsikt mötets beslut.

Föreningens möten sammankallas av styrelsen. Möteskallelsen skall utfärdas senast sju (7) dagar före mötet med annons eller notis införd i en på orten allmänt spridd svenskspråkig tidning.

HÖSTMÖTET

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

1. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet.
2. Beslutes om mötets lagenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslistan för mötet
4. Fastställande av verksamhetsplan och budget samt medlemsavgiftens storlek
5. Beslut om antalet styrelsemedlemmar
6. Val av ordförande och styrelsemedlemmar istället för de, som är i tur att avgå
7. Val av två revisorer och två suppleanter för dessa
8. Övrigt i möteskallelsen nämnda ärenden

Ärenden, som medlem önskar uppta till behandling på föreningsmöte bör skriftligen anmälas till styrelsen i så god tid att ärendet kan intas i möteskallelsen.

VÅRMÖTE

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

1. Val av ordförande, / sekreterare, / två protokolljusterare, och två rösträknare
för mötet
2. Beslutes om mötets lagenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslistan för mötet
4. Bokslut, årsberättelse och revisionsberättelse
5. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga
redovisningsskyldiga
6. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden


Räkenskaper


Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.
Bokslut samt nödiga handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse skall senast den 15 februari föreläggas revisorerna för granskning, vilka senast den 1 mars till
styrelsen skall inlämna sin berättelse.

10§
Nedsättning av medlemsavgiften

Styrelsen kan på grund av medlems sjukdom eller medellöshet helt befria enskild medlem från medlemsavgiften

11§
Finansieringen av verksamheten


Föreningen kan i sitt namn skaffa sig rättigheter och göra förbindelser, ävensom kära och svara. Föreningen har rätt att taga emot donationer.


12§
Ändring av stadgarna


Ändring av dessa stadgar kan göras medels beslut fattat av föreningsmötet. För att beslutet skall vara lagligt erfordras 2/3 röstmajoritet av alla avgivna röster. Av enskild medlem framställt förslag om stadgeändring bör skriftligen inlämnas till styrelsen 30 dagar innan föreningsmötet och styrelsen kan på möte, som hålles två veckor före föreningsmötet, själv besluta om förslag till stadgeändring.


13§
Upplösning av föreningen


Föreningen kan upplösas medels beslut fattat av föreningsmöte. För att beslutet skall vara lagligt erfordras 2/3 röstmajoritet av alla avgivna röster. Beslutet bör underställas ett följande möte, som hålles inom två veckor efter det föregående föreningsmötet. Detta möte skall sammankallas på samma sätt som det ordinarie föreningsmötet. För ett giltigt beslut erfordras på detta möte också 2/3 röstmajoritet av alla avgivna röster. Eventuell egendom tillfaller efter upplösningen registrerad förening, stiftelse eller juridisk person, som befrämjar pensionärernas intressen och har sin hemort i Lovisa.

 

Till START-sidan